Krs sprawozdania finansowe online dating

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

Jednocześnie nie jest obowiązkowe dołączanie do sprawozdania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z działalności (pod warunkiem że w informacji dodatkowej lub gdy jej nie sporządza - jako informacje uzupełniające do bilansu, jednostka przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych) Jednostki powinny pamiętać by zapewnić porównywalność przedstawianych danych za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy, a także, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.Za szkodę wyrządzoną spółce tymi działaniami, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki, odpowiadają wobec spółki solidarnie.Sprawozdanie finansowe składa się z:1) bilansu ;2) rachunku zysków i strat ;3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.Podpis składać należy również pod sprawozdaniem z działalności; nie składa go jedynie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.