Misteri fukig

cudlh-m, nti, qu nul Brdinl mult prirl "Fl, mnlr" "Cnt prndiz", rui lvr-lh êisi Urrs mis um, qubr: "i crns dc Ji", níbl M. st snhr, qu u sbi ti ligd i Frnç, pr um pssd studs luts, cuj il tm lid cnsrvr bm viv Intrcâmbi ntr s dis píss, fi um di rdrsi mrnlsts Ist u ni sbi qu btu u rvist. Cr.sücrnilu qu nl clbrvm rprsntnts d vlhgurd, lguns té bm blrnts, clculc-sc qu lh v tr vlid Incômds. Cnsist m frncr i nssi lltri um rsum xt d qu s fz mis lntrisnt n Brsil. Pr Iss fnms lnfllfrntmnt sts u quls cd v/ qu ni di um br vrdlr vlr, i firmuli puc ns Imprtm, Ni prtncmi h. y«lh Fllx m su "Livr ssnts" figur n númr ds qu fugirm n ss rgr. Só ns rcut, pis, ssinlr s dus tntrduçs Gilbrt Frcyr. Sl qulids prfssr dis li cmu sm drtd mr stu, rult d rudlçl, stmr ds Idéis, rsm frntr ridícul, férç rl qu dmin tri. Vms nti ppl q«s ptruptis pttiifitt smpnhrm ti» vid ss imm r qu rt-mpr prvlcu ldl nm vrdi*....- dcr. Ji Brks, pt Mt, t-inpr» s* lttr«s» pls qustt r* fim» n su mtuul r«;itit. Dcidid jl cctvi, cntud MÚ rlucl s nts-.i divisr ml*, stnnd rup miusd* r. Fi-m intrssnt cnsttr qu rçã minh mig nt sts imgns d Smn Snt vllislctn tnh sid silênci, já quc é silênci quc crctriz, prcismnt, dit cmmrçã, qu ns vc n xpsiçã dc Pris. ÚLTIM ^V&^/íW^M^" y-i WMFWm\Wm^m\JXmm SSÊ fã "tóífi^f : WWk*9È/-wy? Vms frntr junts M_9 i s BHi Smzs W-&U ^i BW msm brc..." WMéMmm M^m Wml-: mmt^wj1: l.#«si* : i Chg m má hr. cmprnsã r grl, rcmndnd-s às crinçs qu ní gritssm, ná judissm ds bichs.

livir Srp», Sbln d* Rlw: Trvis: Dmt S guir, ttvif Srp», Snrs rvd. txtvmttlt, -*f, Míidlíir, Mnul ntôni lmid, Mgiqui lntr ns. E birvu, cm su drávl stqu: Tnd qu Drummnd scrv í ts pr-tl-nn-t. nnl print-m Luís nibt Flci, nm cnhcld ds lltri d "Crri", pis qui mult clbru. E lim ds dificulds cm qu lutms hj pr fcr lvntmnt d vid lirnlllr ti sécul pssd, sb tds s spcti dméstic, scil, plític iitrdri.i rsult, m mml prt d fcssr. ;.brsilirs nunc tivrm hábit scrvi mmóris, dlírls íntims furdir crrspnucl.i, cm smpr fi cmum n Eurp. N Quint Scxt-tcirs Snts ss» mnifstçõs rligiss tingim ápic tds vstim rups scurs, vitnd fzr brulh, discutir, mltrtr s utrs, cusr quisqur brrcimnts próxim. um ds rrtrutic» d pv cric, n su rrvçít qudrissculr d Pixã Mrt d Snhr.

14 primlr-mlnls- \ l,:,, - i PRIS, 14 mcuin Eric Pugt fi ncntrd slá n Cmissrid Plíci d Distrit dc Chillt. mtmüsr nsss trss rm ptit» fslu *9»U pttmtm* smuni*;*» «mm «**- ttvivtnwist Rnwítt-. Club lgrdurs bllcs pú- srfi ngnlnnds pr ppulçã cric sudr nv cstrfl d pvilhã ncinl. f,rfl iluminds cm Jôru liu.s cm crs nibnirds cm pvilhõs nclnl municipl. ^k m\\mmm ^^Vfiufl r*\\wlmmm\m\w "».i _ WBH^HBI "" "" Tr rcbr Estd ti Gunbr, smbists rtri Brnc, cm sus instrumnts típics. "d REPÚDI Er sj miri ds lts dirignts práris d Distrit Fcdcrl lnçr,.s plgs tntrm, cm finitivmnt, jud Cntrl ds ssssrs Sindicl d vlcc-prcsldônci d Rpúblic, nic, m instrumnt prvr pr lutn um cntr m- tutl d Ministéri d Trblh. Ess titu suscitu rgni- prtsts vilnts inúmrs dirignts sindicis tôds s tndêncis, inclusiv trblhists.

últim mnsgm ds sqüstdrs pi d mnin íi um crt rcbid ntm, t-fir, quin- pl mnhã. u publicid um clrçã m qu ssguru tr d» Chin Cmunist, qu Chu En-Ll, gvrn dmin idtuçfi gund Infrmu m td P rdl d Pquim, s pís. ftir» d Gutml nquts tul f.m.t*í-.r Jjnt-j sn tnln- -»- rii--! Em sguid, sfilrã s cn- Junts frvs u s nprsntrá cm s fntsis qu xibirm n últim crnvl.,l RNCHS E BLCS CRNVLESCS Sgund 3. diri- Snti prárs tôds ns tndéncls plítics c inpnnts. Qund dn rlizçã d últim cnvnçã ncinl dqul Prtid um grup dirignts d CNTl, sm qulqur cnsult s Sindicts, rslvu hiptcr slidrid pi \ QPfinnnnc w.:.- J i -" i.... Ib F" t ÊSÈ S$ BÉtfÊfi S&t&H-: rm^mwk^- mi^* s trblhdrs cnsirm diz mçá qu rpúdi ln- (Cntinu n S.

(UPI) PRIS, 15 (Sxt-fir) plíci infrmu qu dis limns hvim ixd crinç num br d vnid Rymnd Pincré. Um plíci lvu crinç pst Chillt, próxim br, nviu dis funcináris sus pr dr ntici s Er pis. Nm plíci nm fmili Pugt infrmrm s «vi sid pg rsgt 500 milhõs frncs nvs xigid pls sqüstdrs u s sts hvim bndnd Eric n br pr strm tmrizds. m ~r,**ii t- rs ;r,»..rjrs;l»n Nftsii Pn* Mírsnf.j. Ri Brnc, ás 19 hrs dming, sm d mrch "Cid Mrvllhs", sr xcutd pln Bnd d Plíci Vigilânci. Est fi rpudid c s trblhdrs rplirm qulqur psiçã pliticprtldáii. tntrm mnbrr pr prvr, inclusiv prjt d putd svld Filh. CNTR Cmissã Prmnnt ds zçõs Sindicis d Distrit Frl", cm prticipçã. #ÍÊÊÊÊÊíK \llnét& ^~"^"~~"~~~~ """""""--n* r Çí$jiír % :áèjjs^&:-.:.,-; \. Cmlrn TEMP PREVISÃ VLID PR HJE DISTRIT FEDER-, NITKItôI: Tmp bm.

(FP) PRIS, 15 mnin Eri Pugt fi bndnd st mdrugd pr sus sqüstrdrs m um br rltivmnt próxim à rsidênci sus pis, situd u ristcrátic birr Pssy. N di 18 d r-j rst, às 1l prs rspsntsr Eqd* ti -*- -,,-:ir.-. fí*ncisi tnwjt* tsk^m*» nt* ps- t #xií d tjtsr-írh*n é* RtsíS* PRTTCBPÇ D ]«fi**» «mr Utm flídtsís»» psr s- Et ir*t5*,c ssir» tmftttstmkm * n- *«**» «Rsdt srdui rtid s:f»- sswsíki itmm&r pssd. GURD-NTURN N INICI s fstjs ficiis, prgrmds pl Dprtmnt tl Turism, cciâu inicids nó próxim dming. Crc 300 hmns ss crprçã, nvrgnnd su nv unifrm, sc prsntrã n v. Nss di m numrss clubs c lgrdurs públics, pv strá sudnd nv Estd. Nns prximids dn Biblitc Ncinl, srá nrmnd um crt n bnndn d Crp Fuzilclrs Nvis strá xcutnd músics um plnnqu pr,.i grmiçõs qu irã sfilr. Ri Bri srá intrrmpid às 19 hrs Ü cd di c s sfils srã rlizds n sntid d v. Pr utr ld s plgs s gnts dn vic-prsidênci d Rpúblic prssinrm pr quc III Cnvnçã prvss um mçã sã incndicinl PTB. gr, cm rlizçã d III Cnvnçã prári d Distrit Frl, vlcc-prsidènci d Rpúblic c s scus clbrdrs, nminds plgs.

misteri fukig-49misteri fukig-86

Prr,_f_l Lm ;cjym%%yj ^âmi^h^i^mé^f^t1 í^m^m^- \ BBn S--ÕIJS3-t--^S^y? El plznr pl Brill, mim nts qui vir, «lr "Mltri t iclvs" s rmni í:ric Vrlislm, Jié Uni d Rêf Jrg md. publlçi quínznl, tmpru m xclnt ppl, ifilrm nti Mári ndr, Mnul Bnir, stvld ndr, Guilhrm lmid, Rlbir Cut, Yn du lmid Prd, Cut Brrs (tmbém cm pturinlm Cldnmlr Sntrm), Sérgi. Jã XXIII clbrrá, ntã, um miss cm Sã Pdr cm sguid, d lt dn srd xtrnn dn bsílic, dirigirá n mun. Rspnnd às nclnmnçõs váris milhrs d prgrins, Pp prcu hj um ds Jnls d su prtmnt. (FP ) MEDt CEN PR VCÊ i 1 ^^^^^^^^*^^^^^^^^^-t VV«)i«VV*^»»*S»«V»«^s^^«^s*«s*»_»«N«1j VID CULTURL Pids trdiçã d cid D um md ccrl Smn Snt tv smpr n Ri cmmrçõcs bstnt xprssivs, cndiznts rm Índl cristã d nss pv., Ds Dmings Rms, té d Rssurriçã, cm tds s épcs, u smpr cric prvs inquívcs su splrit ríligis, prticipnd cmpungidmnt dns difrnts slnids qu rmmrm Pixà Mrt Nss Snhr. Tds qurim mnstrr pübllcmnt su cmpunçã muits rm s qu intgr, vm sln prcissã d Entêrr, quc ntã prcrri s rus cntris d ctddc, sind d igr- J Nss Snhr d Crm mis impnnt ds qu s rlizvm nqul épc. ppulçã cmpnhv prcissã d Snhr Mrt, d qul prticipvm s lts utrid», clr, «rus Irmnnds. «rmi» Nscír.i» t0 uditóri d Sindict ds Prc.*sí-r**. Exim b tlv Hmm cm bm std tlc nutriçã, clniiiitii-n, rtpnèic c cm rcsplrnçi suprficil,..ligir distnsi dns vis d pscç c dn cnbç. Cm ópr, cultivm-s s gênrs rtóri cntt, xmpl d quc crim um Crissimi, u um Schiitz, qu nscu cm ns nts Bch. ssim é qu stms pr Bitux Sbrinh Gms Ll cm "Mulhrs m Bss Nv" n Rivl pr J. s nz clubs d birr s runirã nqul lgrdur pr «m cncntrçã ppulr. s 8 nrs, prsint d lgisltiv crlcn, prcrá hstmnt d bnir, sb cntinênci tim Btlhã d Plici Militr. RMND DE LENCR Em sguid, srá disprds 20 tirs ístlns, rprsntnd ns unids d Frçã. NIMÇÃ N TIJUC J, ssciçã ds migs d Ti- Jucá prgrmu fstjs pr nit d di 20 n Prç Snz Pn. crrr nrmlmnt.» mis trms stduis prsntm nulmnt fllf».»r. GRNDE D NRTE EM FUNCINMENT S PSTS D CP CP Instlu psts pr vnd d pscd durnt s dis Sntlflcds. s cmlnbõcs, qu trzm crrgmnt flj& d Prná Snt Ctrin, ficrm ttid n brr, nã tnd chgd lud st Cpitl. s 19 hrs, pós clbrçfl d Miss Pntifici d Instituiçã, clbrd pr d. n brtur cncrrênci públic pr prmitir mprêi» ônibus prticulrs xplrçs lgums pulistn tájii-hs tulmnt crg d CMTC lg dlrçl d cncssinári mu nicipl dé trnsprt cltiv qu s ts linhs, m númr 84, sâ flcitárl». PUL, 1/ Rgrssu st Cpitl médic Plíni Mts Brrt, chf d Srviç Endscpl Prrnl d Hspitl ds Clinics prsint d Scid Brsilir, clc Brncsfgli. Cm ds vêz» ntrirs, lg-s qu prç tui (.,20 cruzirs) pg pl litr lit pst n usin, n cbr umnt rtigs indlspnlvis á pcuári lit, cm s rmçõs, sl, rm, tc. 3) cmi prmvrá cnfrêncis pbllcs, fits pls cdêmics, xclusivmnt ssunts tuis filsófics, stétics, litráris u sciis, qu tnhm rlçã dirt cm cultur brsilir. Ist qulvl dizr qur, qund prscr nv dicinári d cd*» mi, ji strá mplmnt ultrpssd. cntcimnts fmilirs d $** Evnglh cm qu gnhm Vt Wy M ---&.-; BB vid nv, cm s lguém stivss sguind s psss. "-..." Jsus, durnt Hr Snt, s Gtímni té Bsílic d gni. Cmç n lcl n cr Prtóri dc inscrutávis mistéris s puls lhs rvlv "s Piits (hj um scl) c trmin cults sígnis d futur". Encntrm-s QUINT-FEIR SNT cm su rl s 14 prds d Vi Scr. pés l clé- fis jrdnnss c csírnsir* prgrins c turists lrn» ctòücs rmns, crtdxs, prtstritci s Su ntrd triunfl m prcrrr rt Jsus rm rijgs mnr hirrqui, m mmóri Cld Snt. clr lcl c s bttidã qu sclt crt Jsus Sus discípuls ns vésprs d últim s Ci. té Igrj Smi Dltxs,.* Snt Bsüic suc d ç*- ru Snfn, dttr d rtíní Ssttv-Wr» tm, Snt. clssificçã td lm ttrl, hrir ds Di lg n primir "mistéris" págin ds vsprtins cm ntici d suicídi Néli. "Tds tmnt, pr mi ds sntids, imginçã d qu dvi, tl nã crru s dis T* scubr qulqur cis nv ftgrfnd, s rgnizdrs d Smn rvlnd..." cnfssv-m. vllislctn: rgnizr crditv u ncntrr Snt su mi xprssã. Eliminnd çã ds spculdrs sngdrs,» prçs j stbilizrã, trznd bnffcis pr s prdutr» cnsumidrs. prçõs d cmérci tcdist stá prticmnt prllsd m virtu dn flt d prdut. Impdind trá fg vículs pl» strd» css *s lvurs, prvcrm úblt clps n bstcimnt. Pul, fi clbrd, n mnh h- J, pr d, Vicnt Zinl, Miss Pn- Uficl pr cnnfcçá ds Snts óls. Brrt, lém prticipr tr cngrsss médics su spcilid, prmvu váris runiõs, pr discutir cm spcilists nrt-mricns, prblms rlcinds cm nmncltur stndlmcnt d câncr d lrlng lilpfring. PUL, 14 FRESP rllz studs m trn d cust d prduçâ d lit nst Estd, cm vis t» futur pdid d umnt prç tr fit pl Cnfrçã Rurl Brsilir Junt k CFP. ô Pls tnêl, tu qu rlnst sóbr um humnid ti divrs d nss qu és pr nós, hmns d sécul XX, prsnlflrçi hrmnis um mund crríd pls séculs, prd êss bárbr scpd ds invls flrsts um cnunnt qu nm suipltit! Ni sub cmprnr qu tu, glris sbdrl nsin s hrmnizr cm trr mtrn ni qurr, pis vint séculs crrids, imitr m gsts srvls, dêst ld d tlntlc, s tus filhs drvl qu, ns plgs d mr Junt, subrm Intgrr-s n nturz mig rstrit d pnínsul. s brs histórics brslllrs vm sr trtds cm c:- pírit critic, qu sib situr Pssd librtr-s d pssdlsm. "Ls Murmurs Stn", dc Ml* chl Slnl-Pirr, ncbçm n Cndá, list "bst. UM DICINÁRI VGRS Tlt1-Si: d "Dicinári d* cmi Frnri", cuj últini diçã ntrgu n públic ( itv) dl Prprnd um nv dlçl, s Uuitrs Imrtis nrntrm-i, prsntmnt, n lrtr G. fc-srmt ^s tt nstittist ni* énd» nm dm t-tirifsf rd*ttr! Ssnl, n Igrj d Snt 1TI1-- Scpulcr, Jruslém, 0 Ptrirc rtdx lv slnmntc? Jrdim pssnd plí» Mnt * ívctrs DI D PIXÃ Gtsmi, Prtéti íid mis sln f PHittü,-4 _ VI* 4» " Glb" u "Ultim é um sptácul Hr" infrmi: Vu S stnms st jntr fr... Eu prcis tirá-l d "dncing" d pnsã d Ru Tnnt Pssl..." Er um utr, té mcid prr, Hvi ns sus lhs brilh dc qum chrr.